Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en diensten en/of overige rechtsbetrekkingen die tot stand komen met TammyTaart gevestigd te Assendelft. Ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer: 59536381

1.2          Door een bestelling te doen via internet of per mail gaat u een overeenkomst aan met TammyTaart en geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. TammyTaart heeft het recht om de verkoop voorwaarden te wijzigen. Alle goederen blijven eigendom van TammyTaart tot de volledige betaling van de bestelling heeft plaatsgevonden.

Artikel 2. Opdracht plaatsen

2.1           U kunt een taartopdracht via het bestelformulier opgeven. Er wordt hierna zo spoedig mogelijk contact met u gezocht via de email. TammyTaart is niet verantwoordelijk voor communicatie en leveringsproblemen die voorvloeien uit niet correct doorgegeven gegevens.

2.2            Al onze prijzen zijn inclusief btw, let wel de prijzen op de website zijn indicatieprijzen. Na het plaatsen van een taartopdracht worden uw wensen besproken, hierna zal een offerte op maat worden gemaakt.

2.3           De taarten dienen afgehaald te worden in Assendelft. Dit kan van maandag tot en met vrijdag binnen het aangegeven tijdsbestek. Wanneer u later dan aangegeven tijd aankomt, bestaat de kans dat er niemand meer aanwezig en u hierdoor geen bestelling heeft. TammyTaart is hierin op geen enkele manier verantwoordelijk hiervoor.

Bruidstaarten kunnen tegen een vergoeding worden bezorgd.

2.4           Voor verhuur van de cupcakestandaard of taartenstandaard dient er een borg te worden voldaan van € 50,00. In overleg wordt er afgesproken wanneer wij de cakestandaard terug verwachten. De gehuurde standaard dient in goede staat te verkeren bij teruggave. Indien dit niet het geval is, behouden wij het recht de borg hiervoor te innen.

Artikel 3. Annuleren van opdrachten

3.1          Annuleren door opdrachtgever: Taartopdrachten zoals verjaarsdagtaarten, kindertaarten e.d. kunnen tot 7 dagen van te voren schriftelijk per email worden geannuleerd. Tenzij anders vermeld in de prijsopgave. In geval van aanbetaling of een volledige betaling vooraf dient u bij annulering de eventueel reeds gemaakte kosten te vergoeden.

3.2         Bruidstaarten kunnen tot 14 dagen van te voren schriftelijk per email worden geannuleerd of gewijzigd. Tenzij anders vermeld in de prijsopgave. In geval van aanbetaling of een volledige betaling vooraf dient u bij annulering de eventueel reeds gemaakte kosten te vergoeden. Bij het annuleren van een bruidstaart na een proefsessie worden de gemaakte kosten, zoals annuleringskosten, administratie kosten aan u door berekend. De prijs van de proefsessie worden gehanteerd n.a.v. de vermelde prijzen op de website.

3.3         Annuleren door TammyTaart:  TammyTaart is een eenmansbedrijf. Bij ziekte, familie omstandigheden of andere voorkomende omstandigheden wordt u zo snel als mogelijk geïnformeerd, wanneer TammyTaart de opdracht door genoemde omstandigheden niet voor u kan uitvoeren. Indien u vooruit heeft betaald zal de financiële afwikkeling met u correct worden geregeld.  Echter het te restitueren bedrag kan nooit de hoogte van het bedrag van de opdracht, zoals overeengekomen met TammyTaart overschrijden.

Na bevestiging is de reservering definitief. Bij annuleren gelden de onderstaande regels:

*Tot 3 weken voor de datum is de annulering kosteloos. *Tussen 3 weken en 1 week voor de datum betaalt u 50% van de kosten. *Tussen 1 week en 1 dag van de activiteit betaalt u 75% van de kosten.

Wel is mogelijk, in overleg, de activiteit te verplaatsen naar een andere dag. Hier kunnen kosten uit voorvloeien.

Artikel 4. Prijzen

4.1          Alle prijzen en tarieven genoemd op deze site en in uw offertes zijn in euro en inclusief btw, tenzij anders vermeld.

4.2          De prijzen zijn gebaseerd op prijzen van ingrediënten, materialen, loonkosten, sociale -, fiscale lasten en toeleveringskosten e.d. welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze prijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is TammyTaart gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen. De prijzen aan u kenbaar gemaakt in een offerte zijn bindend, tenzij in de offerte een bepaling is opgenomen dat dagprijzen voor dagverse producten, verrekend zullen worden.

4.3          Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.

4.4          Indien de kostprijsverhoging conform lid 2 echter meer dan 15% bedraagt, is koper bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop koper daarvan kennis heeft genomen, te annuleren.

Artikel 5. Betaling

5.1          TammyTaart beschikt niet over pinapparatuur. De taartopdrachten worden pas meegegeven nadat de betaling voldaan is per contante betaling of betalingsverzoek.

5.2          Bij bruidstaarten dient het te betalen bedrag minimaal 1 week voor aanvang van de levering te worden betaald.

Artikel 6. Verzenden/ vervoeren / bezorgen

6.1          Taartopdrachten kunnen niet worden verzonden.

6.2      TammyTaart bezorgd geen taarten, m.u.v. de bruidstaarten met bezorgkosten van € 15,00 + kilometervergoeding voor de gereden kilometers.

6.3           Het zelf vervoeren van de (bruids)taarten is op eigen risico. De taarten worden vervoersklaar verpakt, echter dient de taart plat vervoerd te worden, bijvoorbeeld op de grond tussen de stoelen of in de kofferbak (houdt hierbij rekening met de hoogte van de taart). Vervoer nooit een taart op schoot, het kans dat de taart gaat schuiven of kantelen is groot! Tevens dient er zeer rustig gereden te worden, let hierbij op drempels en door bochten. De taart wordt bij afhalen altijd getoond, indien de taart hierna niet aankomt zoals TammyTaart deze heeft afgeleverd, hetzij door het verkeerd vervoeren, kan TammyTaart niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 7. Klachten en retourzending

7.1          Bent u niet tevreden over de taart dan dient u dit direct bij afhalen of binnen 12 uur na levering telefonisch of schriftelijk kenbaar  te maken. TammyTaart is niet verantwoordelijk te houden voor de invloed op het product van de vervoer- en bewaarcondities uwerzijds.  U dient om uw klacht over de kwaliteit in te dienen, een stukje van het gebak te bewaren in een daarvoor bestemde verpakking in de koelkast of vriezer, om ter beoordeling aan TammyTaart te overhandigen. Hiervoor wordt indien mogelijk binnen 24 uur  met u een afspraak ingepland om langs te komen bij TammyTaart.

7.2          Bent u niet tevreden over de uitvoering van uw eetbare print, dan dient u dit binnen 24 uur na ontvangst te melden. Belangrijk!: eetbare inkten zijn van ander samenstelling dan normale drukinkten waardoor afwijkingen in kleur mogelijk zijn.  Dit is inherent aan het product.

7.3          Bij  overige kwaliteit afwijkingen, dien u de aard van uw klacht duidelijk te omschrijven, TammyTaart zal uw klacht  vervolgens beoordelen en desgewenst u verzoeken om voor eigen rekening het product terug te sturen. Is uw klacht gegrond dan zal samen met u een naar een oplossing gezocht worden.

Artikel 8. Verhuur

Op het huren van artikelen van TammyTaart service zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

8.1     U krijgt het artikel van ons in goede staat mee. Voor het huren inspecteren wij samen met u het artikel en worden eventuele afwijking(en) op de huur overeenkomst vermeld.

 

8.2     Indien bij het artikel een gebruiksaanwijzing is bijgesloten of u bij afhalen van het artikelen een mondelinge instructie heeft gekregen, dient u zich aan deze instructies te houden, om beschadigingen aan de artikelen te voorkomen. TammyTaart is tevens niet verantwoordelijk te houden voor schade voortvloeiend uit: verkeerde montage, niet waterpas opstellen of te zwaar belasten van de taart standaards.

 

8.3    U huurt het artikel volgens de kenbaar gemaakte tarieven, voor de duur van de overeenkomst. Verlengen is mogelijk mits het artikel niet gereserveerd is. Bij niet tijdig inleveren, zal een toeslag van 25%  van de borg per dag boven op de normale huurprijs berekend worden. Bij overschrijding van de inleverdatum met meer dan 48 uur zonder kennisgeving vervalt de borg aan TammyTaart  U betaald voor het artikel de borg zoals vermeld in onze prijslijst. De borg krijgt u retour bij inlevering in goede staat en retournering volgens afspraak. Bij beschadigingen door u veroorzaakt, bepaald TammyTaart de hoogte van het schade bedrag dat op de borg ingehouden zal worden. Bij het ontbreken van onderdelen, zal gekeken worden of deze onderdelen na te bestellen zijn. De kosten voor vervanging worden ingehouden op de borg. Het restant van de borg wordt met u verrekend zodra TammyTaart het artikel weer compleet heeft. Indien de onderdelen niet los verkrijgbaar zijn of bij onherstelbare schade aan het artikel vervalt automatisch de gehele borg aan TammyTaart.

8.4      U dient het artikel zorgvuldig schoongemaakt te retourneren.

8.5      Mocht een door u gereserveerde standaard of bakvorm door toedoen van een derde partij niet op tijd voor u beschikbaar zijn, dan is TammyTaart niet verantwoordelijk te houden voor eventuele bedrijfs,- of gevolgschade. TammyTaart zal in overleg met u kijken of er een vervangende standaard beschikbaar is.

8.6     Door ondertekening van ontvangst op de factuur of door betaling van de huursom via de bank gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1        TammyTaart sluit pertinent uit, elke aansprakelijkheid voor schade (middellijk of onmiddellijk geleden) ontstaan door haar geleverde producten, tenzij deze aansprakelijkheid voortvloeit uit dwingendrechtelijke bepalingen.

9.2        TammyTaart is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertragingen in de levering van haar producten.

9.3        TammyTaart is niet aansprakelijk voor het vervoer van de taart. Zie hiervoor artikel 6.

Artikel 10. Geschillen en toepasselijk recht

10.1        Alle geschillen uit een overeenkomst ter zake het door TammyTaart geleverde of uit nadere overeenkomsten voortvloeiende, zullen berecht worden door een bevoegde rechter.

10.2        Enkel het Nederlands recht is van toepassing op deze geschillen.

Artikel 11. Links naar andere websites

11.1        Deze website kan links naar andere websites bevatten. TammyTaart is niet verantwoordelijk voor het privacy-reglement van deze websites.

Artikel 12. Privacy

12.1        TammyTaart respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Wij garanderen dat uw persoonlijke informatie in vertrouwen wordt behandeld. De gegevens die wij u vragen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en zo zorgvuldig als mogelijk te laten verlopen. In alle andere gevallen zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan externe partijen. TammyTaart verplicht zich deze persoonlijke informatie vertrouwelijk te behandelen.